Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní systém provozovaný na webových stránkách www.chinadvere.cz a upravují vztahy mezi:

Provozovatelem tohoto portálu (zprostředkovatelem/prodávajícím):
Jana&Partners, a.s.
Pod Kostelem 155
250 87 Mochov
IČ: 25724193


-- Podmínky přepravy a převzetí zboží
-- Reklamace zboží
-- Kontaktní osoby

1) Informace o zboží:

Nabízené zboží je vždy viditelně a srozumitelně označeno, a to při zobrazení detailu jednotlivých produktů (název, údaje o hmotnosti a velikosti, atd.)

Skladová dostupnost (termín doručení zboží).

Na dotaz
- pokud zboží objednáte, nejpozději následující pracovní den Vás informujeme o dostupnosti.
U zboží uvádíme skladovou dostupnost, která se aktualizuje 1x denně.
Může tedy nastat situace, že je výrobek během dne doprodán a informace o dostupnosti se aktualizuje až ve večerních hodinách.
Dostupnost Vám proto vždy potvrdíme obratem po odeslání objednávky, nejpozději do následujícího pracovního dne.

Upozornění: Fotografie na www jsou pouze ilustrativní,podoba (shoda) výrobku je dosažena v nejvyšší možné míře.

2) Kupní smlouva:

Na webových stránkách našeho obchodního systému Vám nabízíme následující dvě varianty uzavření kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy na dálku
V případě zvolení varianty doručení zboží na adresu je smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího (smlouva uzavřená na dálku) a zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to bez uvedení
důvodu a sankce do 3 dnů od jejího uzavření. Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzení objednávky z naší strany.
Návrh kupní smlouvy je považován za platný jen v případě, že jsou vyplněny veškeré podstatné náležitosti uvedené ve formuláři při objednání.
Místem dodání zboží může být adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Celková kupní cena zboží zahrnuje následující služby a poplatky:
-- cenu zboží
-- poplatky za dopravu zboží:
Zboží je standardně rozesíláno přepravními společnostmi nebo poštou (na dobírku).

Důležité informace o reklamaci mech. poškození při dopravě spediční firmou:

Při převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obal a obsah zásilky a v případě poškození obalu je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout!!

Neprodleně po převzetí zboží je nutné provést prohlídku zboží a bez zbytečného odkladu oznámit zjevné vady výrobku v neporušeném obalu na  e-mail:obchod@chinadvere.cz .

Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebudeme brát zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravní firmy.

3) Způsoby platby:

A. bezhotovostní
- ve prospěch běžného účtu prodávajícího
- na základě faktury nebo objednávky
- objednávka bude zpracována po přijetí platby

B. hotovostní platba
- při převzetí zboží od doručovatele
- v hotovosti při osobním odběru
- na dobírku nebo na základě složenky


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úhrady ceny zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží, včetně průvodních dokladů kupujícím v dohodnutém místě plnění dodávky.

4) Záruční podmínky:

Prodejní doklady jsou zasílány v el. podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo poštou či osobně při odběru.
Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nadměrným opotřebením či nesprávným užitím daného zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Zákazník má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

-- ztrátou dodacího listu (FA), ztrátou prodejního dokladu
-- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
-- mechanickým poškozením zboží

Prodávající je povinen zajistit vyřešení reklamace nejpozději do třiceti kalendářních dnů od převzetí zboží.
Jako vyřešení reklamace je považováno i její zamítnutí včetně uvedení důvodu.

V případě, že výše uvedená lhůta k odstranění vady uplyne marně, vystaví prodávající na vadné zboží dobropis ve výši prodejní ceny vadného zboží a smlouva ohledně vadného zboží mezi prodávajícím a
zákazníkem zaniká.


Nedodá-li zákazník náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět zákazníkovi.

5) Odstoupení od smlouvy:

Ze strany kupujícího:
Odstoupení od smlouvy v případě uzavření kupní smlouvy na dálku se musí uskutečnit na e-mailovou adresu: obchod@chinadvere.cz

V e-mailu musí být uvedeno:
-- identifikace kupní smlouvy (číslo objednávky příp. faktury)
--identifikace zboží,
--identifikace kupujícího,
--způsob jak má být kupní cena vrácena (číslo Vašeho běžného účtu,...),pokud již bylo uhrazeno
-- do předmětu nebo věci uveďte "Odstoupení od smlouvy č..../č.objednávky/".

Na vrácení plnění ze zrušené kupní smlouvy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku a prodávající je tak oprávněn na tuto pohledávku započítat náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží:
-- náklady na dopravu,
-- náklady spojené s manipulací se zbožím ve skladu,....
O tyto částky je ponížena kupní cena, která je vrácena zákazníkovi.


Prodávající je povinnen vrátit plnění do 30 dnů od doručení nepoškozeného zboží zpět.
Odstoupení je účinné pokud je doručeno nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí zboží.

Prodávající má právo od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

--kupující neuhradil kupní cenu
--kupující neodebral zboží v určeném termínu a místě
--prodávající není schopen dodržet termín dodání
(prodloužení termínů na straně dodavatele zboží,...)
--prodávající není schopen dodržet kupní cenu
(dodavatel zboží zvýšil zásadním způsobem cenu výrobku)

V případě zrušení kupní smlouvy je strana prodávající povinna straně kupující vrátit uhrazené finanční částky, a to po případném odečtení oprávněných finančních nároků, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne zrušení smlouvy.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy:

-- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,


Prodávající má v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady na dopravu a manipulaci se zbožím, atd.).
Nepřevzetí zboží do 5 pracovních dnů je považováno za odstoupení od smlouvy a prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží (v případě zaslání zboží Českou poštou,PPL).

6) Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele  www.chinadvere.cz, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.chinadvere.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně
ujednání o cenách.
Současně kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byla uskutečněna svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
Odesláním objednávky bere kupující současně na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle §53, odst. 10 zákona č. 40/64 Sb. (Občanský zákoník) právo na úhradu nákladů spojených s
vrácením zboží.
Pokud zboží budete vracet je tak třeba učinit v původním obalu. Zároveň pokud budete vracet použitý výrobek nebo mechanicky poškozený má prodávající dle ustanovení §458 odts. 1 občanského zákoníku nárok na náhradu této chybějící hodnoty nového zboží v penězích.

Výše uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 5.4.2009

cnc tisk china dveře

Provádíme také velkoplošný tisk, gravírování a další tiskové služby - stránky najdete zde: tisk.chinadvere.cz

!POZOR AKCE! Všechny bambusové a exotické dřevěné podlahy z masivu slevněny o 40%!!! ceny uvedeny již po slevě.

INTERIÉROVÉ DVEŘE - doprodej skladových zásob. Ceny jsou upravené již se 40 % slevou.

Za nákup nad 42000,-Kč včetně DPH dárek-vodní dispensor.

Na všechny VCHODOVÉ DVEŘE OCELOVÉ. sleva 40%.
Ceny jsou již dány po 40% slevě. Pouze do vyprodání zásob.